Trénink

Trénink (korejsky talljon) je základní cvičební jednotkou, sloužící ke zvyšování jak technické, tak kondiční připravenosti studentů taekwonda. Snahou každého instruktora je, aby jeho studenti dosahovali v těchto oblastech co možná nejlepších výsledků. Trénink obsahuje velmi mnoho specifických i nespecifických cvičení, mezi které patří rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rychlosti, síly, odolnosti, nebo také otužování úderových ploch. Pouze v případě, že zapojíme do tréninku i tato cvičení, mohou být techniky taekwonda skutečně efektivně použitelné ve skutečném boji.

Trénink pohyblivosti

Taekwondo používá velmi mnoho technik, které potřebují k úspešnému zvládnutí vysoký kloubní i svalový rozsah. Proto trénink taekwonda klade vysoký důraz na každodenní komplexní rozcvičení a především protažení, k čemuž slouží hned několik popsaných metod rozcvičení.

Rozcvičení by mělo vždy začít rotačními pohyby těla, aby došlo především k rozpohybvání kloubních spojení. Následně by mělo být do rozcvičení zařazeno jednoduché cvičení, sloužící k prohřátí celého organismu (běh, hra, opičí dráhy, apod.). Až po důkladném prohřátí je možné začít s celkovým statickým protahováním jednotlivých svalových partií i kloubních spojení, i když za splnění určitých podmínek se lze protahovat i v nezahřátém stavu.

Protahovat se můžeme buď aktivním přístupem (pomocí aktivního stahu svalstva), nebo také pasivním přístupem (rozsah pohybu je dosažen pomocí hmotnosti vlastního těla nebo s pomocí druhé osoby). Jako poslední můžeme do rozcvičení zařadit také dynamické (švihové) cvičení, mezi které patří v taekwondu především známé apčcha olligi a jopčcha olligi.

Trénink síly

Taekwondo jako moderní umění sebeobrany je unikátní z mnoha hledisek. Jedním z nich je také schopnost studenta vyvinout nadprůměrnou sílu, a to v každé prováděné technice. Tato schopnost je způsobena především důkladným nácvikem každého jednotlivého pohybu a dále pak dokonalým pochopením a praktickým použitím teorie síly, kterou se jistě všichni dozvíte v tréninku.

Současně je však potřeba také rozvíjet i silové schopnosti každého studenta. K tomu slouží především jednotlivá posilovací cvičení, kdy v taekwondu používáme jako závaží nejčastěji hmotnost vlastního těla. U silových cvičení musíme také přihlížet k věku i pohlaví jednotlivých cvičenců. Jen tak mohou silová cvičení přinést očekávaný rozvoj studenta.

Trénink síly můžeme dále jednoduše rozdělit na trénink síly maximální, na trénink výbušné síly a na trénink síly vytrvalostní, přičemž výbušná síla je pro taekwondo asi nejdůležitější. V taekwondu existuje také test síly, který umožňuje prakticky si ověřit sílu v jednotlivé technice a nezranit přitom své kamarády. Pro tento účel slouží speciálně vyvinuté stojany, do kterých je možno umístit libovolný počet plastových normovaných desek. Student se je pak vybranou technikou pokouší přelomit.

Trénink rychlosti

Rychlost je přímou součástí techniky a její úroveň podstatně ovlivňuje celkový výkon studenta. Všichni studenti taekwonda znají druhý Newtonův pohybový zákon, ze kterého vyplývá, že pokud zdvojnásobíme rychlost techniky, celková kinetická energie vzroste hned čtyřikrát.

Je proto velice důležité trénovat rychlost technik. Trénink rychlosti pak můžeme ještě rozdělit na rychlost reakce, rychlost jednotlivého pohyby (acyklická) a rychlost komplexního pohybového projevu (cyklická). Pro taekwondo jsou důležité všechny tři typy tréninku rychlosti.

Trénink s pomůckami